Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Definities:
a. RaJoNi EHBO opleidingen gevestigd Papaverstraat 95, 3911 ZC Rhenen, vertegenwoordigd door: Ramona Evers Kvk nummer:77347889 inschrijving per 20-02-2020
b. Cursist: Degene die deelneemt aan een Opleiding/cursus of workshop verzorgd door RaJoNi EHBO Opleidingen
c. Opdrachtgever: partij die met RaJoNi EHBO opleidingen een overeenkomst is aangegaan.
d. Opdrachtgever: partij die met RaJoNi EHBO opleidingen een overeenkomst is aangegaan.
e. Opleiding: Een opleiding, cursus en workshop of een herhaling van een opleiding, cursus of workshop welke gegeven wordt door RaJoNi EHBO Opleidingen

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbiedingen/offerte, overeenkomst en diensten tussen RaJoNi EHBO opleidingen, cursist en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 • Inschrijving:
  • Uw inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar
  • Uw inschrijving via de email betekend dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van RaJoNi EHBO Opleidingen
  • Cursist is zelf verantwoordelijk voor tijdige nascholing van de gevolgde opleidingen  volgens richtlijnen van de organisatie welke op het diploma/certificaat staat (Oranje Kruis, Rode Kruis, NRR Nederlandse Reanimatie Raad)
  • Iedere cursist krijgt per email een bevestiging van inschrijving
  • Bij te weinig inschrijvingen behoudt RaJoNi EHBO Opleidingen zich het recht de opleiding, cursus of workshop maximaal 24 uur voor aanvangsdatum te annuleren, dan wel te verplaatsen naar een andere datum en of locatie, de cursist krijgt of het cursusbedrag vergoed, of neemt deel aan de geboden vervangende cursusdatum
 • Prijzen, betaling cursusgeld en annulering:
  • Genoemde prijzen zijn incl. BTW (btw vrij) en incl. gebruik van lesmateriaal (lesmateriaal blijft eigendom van RaJoNi EHBO Opleidingen)
  • Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op rekening van RaJoNi EHBO Opleidingen te staan, tenzij anders in de factuur overeengekomen, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les voldaan te zijn op bankrekeningnummer: NL03 KNAB 0400 1683 45
  •  Cursist/opdrachtgever kan te alle tijde, met in achtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder enige schadevergoeding voor RaJoNi EHBO opleidingen met zich mee brengt.
  • Annulering door de cursist/opdrachtgever binnen 14 dagen voor aanvang cursus of niet verschijnen op de opleiding, cursus of workshop, wordt 100% van het cursus bedrag in rekening gebracht.
  • Annulering door RaJoNi EHBO Opleidingen door onvoorziene omstandigheden behoud RaJoNi EHBO Opleidingen zich het recht om de opleiding, cursus of workshop te verplaatsen naar een andere datum dan wel locatie. RaJoNi EHBO opleidingen is verplicht binnen één maand de cursus alsnog te geven. Mocht RaJoNi EHBO opleidingen hier niet aan voldoen dan staat het de cursist vrij om het cursusgeld terug te vragen.
 • (intellectuele) Eigendom:
  • Zonder schriftelijke toestemming van RaJoNi EHBO Opleidingen is kopiëren en of foto’s maken van lesmateriaal dan wel informatie op de website niet toegestaan.
  • Foto’s maken tijdens een opleiding, cursus of workshop alleen na toestemming van RaJoNi EHBO Opleidingen en alle aanwezigen.
 • Aansprakelijkheid (beperking):
  • Deelname aan de opleiding, cursus en of workshop is op eigen risico
  • RaJoNi EHBO Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke vorm dan ook door onjuiste informatie vanuit de cursist
  • Cursisten dienen zelf verzekert te zijn voor ongevallen voor, tijdens en na de lessen.
  • RaJoNi EHBO Opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet juist uitvoeren van  en of niet opvolgen van instructies door de instructeur
  • RaJoNi EHBO Opleidingen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van (door de opdrachtgever aan te tonen) grove schuld of opzet van RaJoNi EHBO. Opleidingen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Voor schade die het gevolg is van een incident die (direct of indirect verband houdt met terrorisme of kwaad willende besmetting is RaJoNi EHBO Opleidingen nooit aansprakelijk.
  • RaJoNi is nooit verantwoordelijk voor indirect geleden schade
  • RaJoNi EHBO Opleiding draagt zorg voor gediplomeerde instructeurs volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis, Rode Kruis en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad)
  • RaJoNi EHBO Opleidingen draagt zorg voor Hygiënisch werken volgens de brancherichtlijnen welke op dat moment geldig zijn.
  • Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen, RaJoNi EHBO Opleidingen is niet verantwoordelijk voor schade door diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, geld, waardepapieren of kleine kostbaarheden.
  • Iedere cursist dient fysiek en mentaal in staat te zijn om deel te nemen aan de cursus, indien dit niet het geval is en men wilt toch deelnemen aan de Opleiding, cursus of workshop is dit op eigen risico van de cursist
  • Cursisten dienen instructies van de instructeur dan wel organisatie strikt op te volgen, mocht de veiligheid en of hygiëne in het geding komen dan behoud RaJoNi EHBO Opleidingen zich het recht om de cursist uit de les te zetten en verdere deelname aan de opleiding, cursus of workshop te ontzeggen. Er volgt geen cursus geld retour
  • RaJoNi EHBO Opleidingen zorgt voor een veilige leeromgeving
  • De aansprakelijk van RaJoNi EHBO opleidingen is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande opdrachtsom per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 10.000,00 per cursist/opdrachtgever per jaar.
 • Geheimhouding:
 • De cursist verbind zich tijdens de duur van de opleiding/herhalingslessen/workshop geheimhouding in acht te nemen. Deze geheimhouding betreft alle informatie die hij/zij over RaJoNi EHBO Opleidingen, haar activiteiten, vrijwilligers, instructeurs en haar zakelijke partners te weten is gekomen, waarvan de cursist/vrijwilliger het vertrouwelijke kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
 • Rechten en plichten
  • Deze algemene voorwaarden gaan in na bevestiging van deelname door de cursist en na bevestiging van deelname door RaJoNi EHBO Opleidingen.
  • Deze overeenkomst eindigt na het beëindigen van de opleiding, cursus of workshop
  • Zowel voor als tijdens de cursus mogen cursisten niet onder invloed zijn van drugs en of alcohol, is men onder invloed van alcohol en/of drugs dan mag men niet deelnemen aan de opleiding, cursus of workshop dit geld voor alle avonden welke men ingeschreven stond, de cursist heeft geen recht op terugbetaling van cursusgeld.
 • AVG:
  • Als u akkoord gaat met deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de AVG,
  • Wij gebruiken uw verstrekte persoonlijke gegevens alleen voor het uitreiken/aanmaken van een certificaat en of het aanvragen van examens bij de volgende organisaties Het Oranje kruis, Het Rode Kruis, ERC (European Resuscitation Council) en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).
  • Uw gegevens worden op geen enkele manier met derden (behalve genoemd in art 9.b) gedeeld en of doorverkocht.
  • Bewaartermijn AVG: 2 jaar i.v.m. her certificeren van certificaten en/of diploma’s
 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  1. Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de wederpartij, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Op elke overeenkomst tussen RaJoNi EHBO Opleidingen, cursist en/of opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *